Jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy?

Kobieta przeglądająca dokumentyPo wygaśnięciu lub rozwiązaniu stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy – bez względu na to, czy bezproblemowo rozliczyli się z umowy, czy też nie. Kwestię wydania świadectwa pracy reguluje Kodeks Pracy, a także oddzielne rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

Elementy obowiązkowe

Zgodnie ze wspomnianymi aktami prawnymi, w świadectwie pracy musi się znaleźć kilka obowiązkowych elementów. Pracodawca powinien podać informacje o okresie i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowiskach, trybie rozwiązania lub okolicznościach wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje, które są konieczne do ustalenia uprawnień pracownika np. w ZUS. W świadectwie pracy może znaleźć się też informacja o zajęciu wynagrodzenia z tytułu postępowania egzekucyjnego oraz inne kwestie, o umieszczenie których wniesie pracownik, np. opis jego kwalifikacji.

Dodatkowe informacje

Firmy świadczące usługi kadrowe czasami umieszczają dodatkowe informacje w przygotowywanych świadectwach pracy. Są to np. opisy wymiaru czasu pracy, kwestie wykorzystanego urlopu wypoczynkowego, wychowawczego, wykorzystania przysługujących świadczeń itp. Dodatkowo w świadectwie pracy mogą znaleźć się informacje dotyczące okresu korzystania z urlopu bezpłatnego, okresu odbytej czynnej służby wojskowej, okresów nieskładkowych, czy okresu, za który pracodawca wypłaci odszkodowanie, np. w przypadku skrócenia czasu wypowiedzenia umowy o pracę. Oprócz tego pracownik może zażądać umieszczenia dodatkowych informacji dotyczących okresu pracy u danego pracodawcy.

Nie wszyscy pracownicy wiedzą, że w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy mogą wystąpić do pracodawcy o jego sprostowanie. Jeśli pracodawca się na to nie zgodzi, przysługuje im wystąpienie z żądaniem sprostowania do sądu pracy.